Hà Anh Vũ là ai

Hà Anh Vũ là một nhà tạo mẫu tóc nhiều kinh nghiệm . Ngoài ra a còn có nhiều sáng tạo trong giáo dục và công cụ phát triển ngành tóc